Ochrana osobných údajov pri predaji bytov cez web spoločnosťou Real Focus, s.r.o.

 

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov


Vážení klienti,


pre účel vybavenia Vášho dopytu, objednávky, prípadne zmluvy o budúcej zmluve potrebujeme informácie o Vašich osobných údajoch. Všetky osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom budú použité výlučne pre vybavenie Vášho vybavenia a našu ďalšiu komunikáciu s Vami.


1. Prevádzkovateľ internetovej stránky www.byvajnakomenskeho.sk
Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:
Real Focus, s.r.o.,
Obchodné meno: Real Focus, s.r.o.,
Zápis v OR Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 57839/L Sídlo: Veľká Okružná 43, Žilina 010 01
IČO: 46 899 685


Spoločníci:
Miroslav Korniet
Tulská 103
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 21.11.2012
Roman Kružliak
M.R. Štefánika 846/65
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.11.2012


a


Konatelia:
Miroslav Korniet
Tulská 103
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 21.11.2012
Roman Kružliak
M.R. Štefánika 846/65
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.11.2012
(ďalej len „prevádzkovateľ)

 

2. Účel spracúvania osobných údajov
a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
• poskytnutia informácií o ponúkaných nehnuteľnostiach, uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom webportálu www.byvajnakomenskeho.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
• odoberania noviniek pre klientov v danej oblasti,
• realizovania marketingových aktivít,
• evidencia potenciálnych klientov na administratívne účely,
• informovanie o akciách, novinkách a zľavách.


3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
a) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb predovšetkým na webportále v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo a ďalej v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
b) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
• titul
• meno a priezvisko
• kontaktné údaje (tel. č., mail)
• údaje o dopytoch, objednávkach
c) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. a) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.


4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
a) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od potencionálneho klienta - kupujúceho v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie predmetu zmluvy za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so dotknutej osoby.
b) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.
c) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. katastrálnemu úradu, banke a pod.) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
d) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
e) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vybavenia dopytov, objednávok, odoberania noviniek, marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri vypísaní kontaktného formulára prostredníctvom internetu, webportálu www.byvajnakomenskeho.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 3 mesiacov od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

 

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
a) Prevádzkovateľ webportálu spoločnosť Real Focus, s.r.o. poskytuje osobné údaje o klientoch získané prostredníctvom internetu www.byvajnakomenskeho.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, tretej osobe, ktorá zabezpečuje právne úkony vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
b) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu tretej osobe v záujme zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.
c) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
d) Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.


5) Zverejnenie osobných údajov
Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.


6) Poučenie o právach dotknutej osoby
a) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:
1) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,3) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, ak ich nezískal priamo od klienta,
4) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
5) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
6) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje (osvedčenia, certifikáty a pod), môže požiadať o ich vrátenie,
7) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
8) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby


b) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.


c) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
1) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.


d) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.


e) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.


f) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
1) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
3) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.


g) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
h) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
i) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
j) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.


7) Zodpovednosť prevádzkovateľa
a) Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
b) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.


Vyjadrenie súhlasu


Súhlas so spracúvaním osobných údajov–webportal. www.byvajnakomenskeho.sk
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Real Focus, s.r.o., so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 46 899 685 na účely vybavenia dopytu, objednávky, zmluvy o budúcej zmluve, kúpnopredajnej zmluvy na byt. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.


Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

 

 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ
Na čísle +421 948 900 009 alebo pomocou formulára.
Mám záujem o:
Meno:
Priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia