Ochrana osobných údajov pri predaji bytov cez web spoločnosťou Real Focus KM, s.r.o.

Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, text správy (ďalej aj „osobné údaje“), ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti  Real Focus KM, a.s.so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 51 845 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10955/L ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účel kontaktovania ma na kontaktné údaje uvedené v tomto kontaktom formulári. Som si vedomý/á, že právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas. Tento súhlas udeľujem po dobu 3 rokov od jeho udelenia. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Viac informácii k spracúvaniu osobných údajov tu: Informačné memorandum k spracúvaniu osobných údajov. 

 

 

Informačné memorandum k spracúvaniu osobných údajov 

 

Vážený záujemca/klient,

ďakujeme, že ste prejavili záujem o náš projekt. V súvislosti s prejavením Vášho záujmu o kúpu nehnuteľnosti v našom projekte bude nevyhnutne dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov.  

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou. Dbáme na to, aby boli Vaše údaje chránené.

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si Vám dovoľujeme poskytnúť informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť našu politiku ochrany osobných údajov. 

 

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Real Focus KM, a.s. so sídlom Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina, IČO: 51 845 130, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10955/L. Z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa.

 

2. Aké údaje spracúvame?

Primárne spracúvame o Vás údaje, ktorých poskytnutie je potrebné pri vzájomnej komunikácii a v procese uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru a to: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, prípadne korešpondenčná adresa. Pri ich spracúvaní sa spoliehame na ich správnosť a aktuálnosť. 

Ďalej spracúvame aj údaje, ktoré nám následne poskytnete pri existencii zmluvného vzťahu s nami, napr. číslo bankové účtu, z ktorého budete hradiť jednotlivé platby.

 

3. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a aký je právny základ nášho spracúvania osobných údajov?

Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený legitímny účel ich spracúvania. Zároveň vždy musí existovať právny základ na dané spracovanie. V rámci našej činnosti dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely:

 • na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov 

Spracovanie Vašich údajov na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov je potrebné na to, aby sme v rámci predzmluvných vzťahov pripravili návrh zmluvy pre Vás, po vzájomnom odsúhlasení textu zmluvy, túto zmluvu uzatvorili a následne spracúvali Vaše údaje za účelom plnenia tejto zmluvy. V rámci zmluvných vzťahov s Vami obyčajne uzatvárame zmluvu o uzatvorení budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu a zmluvu o prevode vlastníctva bytu, prípadne vyhotovujeme ďalšie dokumenty, ktoré súvisia so vzniknutým zmluvným vzťahom ako: návrh na vklad, oznámenie o vklade, odovzdávací/preberací protokol.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel uzatvárania a plnenia zmluvných vzťahov, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zmluvy vrátane vykonávania opatrení v rámci predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel vedenia účtovníctva a plnenie ďalších povinností v daňovej a účtovnej oblasti

Ako každý subjekt práva sme povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na našu podnikateľskú činnosť. Právny poriadok Slovenskej republiky, ako aj právne záväzné akty Európskej únie nám ukladajú rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad  v zmysle daňových a účtovných právnych predpisov sme povinní viesť účtovnú evidenciu (faktúry, zmluvy, atď.).

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel vedenia účtovníctva a plnenia ďalších povinností v daňovej a účtovnej oblasti, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve, zo zákona o dani z pridanej hodnoty, zo zákona o dani z príjmov, a podobne).

 • na účel evidencie pošty a správy registratúry

Naša spoločnosť ako pôvodca registratúry je povinná viesť predpísanú evidenciu dokumentov, ktoré vznikajú jej činnosťou. Vedieme taktiež evidenciu prijatej a odoslanej pošty. 

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel evidencie pošty a správy registratúry, tak právnym základom takéhoto spracovanie je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov).

 • na účel priameho marketingu vlastných tovarov a služieb

Vaše osobné údaje sú spracúvané i na účel priameho marketingu. Domnievame sa, že máme oprávnený záujem na tom, aby sme Vás z času na čas informovali napr. prostredníctvom e-mailu, ohľadom napredovania výstavby nášho aktuálneho projektu alebo o našich nových aktivitách. 

K spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu nebude však dochádzať v prípadoch, ak ste kedykoľvek v priebehu spracúvania vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov, alebo v prípade, že určitý druh spracúvania osobných údajov pre účely priameho marketingu podlieha Vášmu súhlasu a tento súhlas ste nám neposkytli alebo ho kedykoľvek v priebehu spracúvania odvolali.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel priameho marketingu, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 • na účel kontaktovania Vás ako záujemcu o náš projekt 

V prípade, ak ste vyplnili Vaše osobné údaje do nášho kontaktného formulára, tieto údaje spracúvame po dobu uvedenú v súhlase na účel kontaktovania Vás.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel kontaktovania Vás potom, ako ste nám zaslali Vaše kontaktné údaje prostredníctvom nášho kontaktného formulára, tak právnym základom takéhoto spracovanie je Váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve my určujeme účely spracovania Vašich osobných údajov. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje poskytované alebo sprístupňované ďalším subjektom - príjemcom. 

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby tí, ktorým sú Vaše osobné údaje poskytované, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. 

Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: prevádzkovateľ poštových služieb, financujúca banka, subjekty zmluvne spolupracujúce s nami najmä za účelom poskytnutia právnych služieb, vymáhania nárokov zo zmluvy, poskytovania účtovných služieb.

Pokiaľ nám taká povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo ochranu našich práv, Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj orgánom verejnej moci (ako napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom, súdom).

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?

Doba uchovávania Vašich údajov sa odvíja od účelu, na ktorý sú tieto údaje spracúvané.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  sme povinní pristúpiť k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe. Napr. z dôvodu plnenia zákonných povinností vyplývajúcich pre nás z daňových a účtovných právnych predpisov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zákonných povinností, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorú určujú právne predpisy. Napr. v prípade daňových predpisov je táto doba – 10 rokov.

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu. 

Ak Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – Váš súhlas, tak Vaše osobné údaje spracúvame po dobu uvedenú v konkrétnom súhlase. 

 

Aké sú Vaše práva?

Kontrola nad vlastnými osobnými údajmi je dôležitá. Naša spoločnosť dodržuje Vaše práva, ktoré Vám priznáva všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto časti by sme Vás s Vašimi právami preto radi oboznámili.

Máte právo: 

 • požiadať nás o prístup k Vašim údajom. Na základe Vašej žiadosti Vás teda budeme informovať o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o tom, či vykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Účelom týchto Informácii je zabezpečenie realizácie vášho práva na prístup k údajom. Toto právo na prístup pre Vás však znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný poplatok, ktorý bude pokrývať naše náklady spojené so zabezpečením realizácie Vášho práva.
 • požiadať nás o opravu  údajov, ktorými už disponujeme. Pokiaľ zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne informácie, môžete nás požiadať, aby sme vykonali opravu takýchto údajov.
 • požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. V rozsahu, v akom už nebudú potrebné Vaše údaje na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme Vás informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie, bude vykonané ich vymazanie.
 • požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov. V určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali.  
 • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený.
 • požadovať prenos Vašich osobných údajov. Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či na právnom základe plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné. 
 • požadovať neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo žiadať, aby automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania bolo voči Vám neúčinné. Naša spoločnosť však nevykonáva tieto operácie.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany Vašich osobných údajov, a to konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky – Úradu na ochranu osobných údajov SR.

PRÁVO NAMIETAŤ

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – oprávnený záujem, všeobecné nariadenie o ochrane údajov Vám priznáva špeciálne právo – právo namietať voči takémuto spracúvaniu.

Ak však náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. 

Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu. Ak máte námietky voči priamemu marketingu, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel, ako aj na účel všetkých typov akcií priameho marketingu.

 

Vykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Vaše osobné údaje nie sú v našej spoločnosti predmetom automatizovaného rozhodovania, ani profilovania.

 

Ako sa s nami môžete spojiť?

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne na adresa: Real Focus KM, a.s., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina alebo e-mailom na: realfocus@realfocus.sk.

Dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je v podmienkach Slovenskej republiky: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

 

 

PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ
Na čísle +421 918 176 750 alebo pomocou formulára.
Mám záujem o:
Meno:
Priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Text správy: *
Overovací kód: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia